Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 1. 1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Reactie.nl, ook handelende onder de naam Reactie.nl bv, gevestigd te Enkhuizen, hierna te noemen Reactie.nl, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Reactie.nl uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn over- eengekomen.

 2. 1-2  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Reactie.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. 1-3  Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. 1-4  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 5. 1-5  Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Reactie.nl deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

 1. 2-1  Reactie.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 2. 2-2  Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Reactie.nl onverlet. De algemene voorwaarden van Reactie.nl prevaleren.

 3. 2-3  Algemene voorwaarden worden slechts door Reactie.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

 1. 3-1  Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Reactie.nl gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

 2. 3-2  Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Reactie.nl niet tot acceptatie van de opdracht.

 3. 3-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Overeenkomst.

 1. 4-1  De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt eerst bindend voor Reactie.nl door zijn schrif- telijke bevestiging. Elke met Reactie.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Reactie.nl zo nodig informatie betreffende hem op- vraagt, voor welke informatie Reactie.nl zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

 2. 4-2  Reactie.nl behoudt zich het recht een opdracht te weigeren indien deze naar het oordeel van Reactie.nl in strijd is met de openbare orde, veiligheid of goede zeden, dan wel schade, gevaar of hinder (kan) veroorzaken, dan wel om andere redenen ongewenst is.

 3. 4-3  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Reactie.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 4. 4-4  Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door Reactie.nl gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Prijzen.

 1. 5-1  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting.

 2. 5-2  Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 3. 5-3  Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Reactie.nl binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 Omvang van de opdracht.

 1. 7-1  Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van Reactie.nl:

  1. het instellen van een vooronderzoek en / of het maken van een voorontwerp of een voorlopig

   rapport;

  2. het maken van een definitief ontwerp of rapport;

  3. de voorbereiding van de uitvoering;

  4. de uitvoering van de opdracht.

 2. 7-2  Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de opdrachtgever of uit slechts een of meerdere onderdelen uit voorgaand lid.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten.

 1. 8-1  De intellectuele eigendomsrechten op alle door Reactie.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Reactie.nl voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Reactie.nl en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van Reactie.nl niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

 2. 8-2  De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven on- vervreemdbaar eigendom van Reactie.nl en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 3. 8-3  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000,00, onverminderd het recht van Reactie.nl om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 9 Uitstel van de opdracht.

 1. 9-1  Reactie.nl heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

 2. 9-2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaam- heden van Reactie.nl overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Reactie.nl voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

 3. 9-3  Zodra het werk later voortgang vindt, is Reactie.nl bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor Reactie.nl voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 10 Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale periode van 12 maanden en wordt steeds stilzwijgend na afloop met een zelfde periode verlengd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging en ontbinding.

 1. 11-1  Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voor- dat de opdragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengeko- men looptijd van de overeenkomst is beëindigd.
  Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schrif- telijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na de komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 2. 11-2  De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.

 3. 11-3  Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.

 4. 11-4  Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal Reactie.nl de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdracht- gever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

 1. 12-1  De opdrachtgever vrijwaart Reactie.nl voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

 2. 12-2  Reactie.nl is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als recht- streeks gevolg van tekortkomingen door Reactie.nl of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

 3. 12-3  Reactie.nl is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

 4. 12-4  Reactie.nl is slechts aansprakelijk voor het werk dat door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover het onder zijn directie is uitgevoerd.

 1. 12-5  Bij de vaststelling van het door Reactie.nl als schade vergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs Lager wordt naarmate de tekortko- ming minder ernstig is.

 2. 12-6  Bij het bepalen van het karakter van de tekortkomingen warden de gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als Reactie.nl deze in redelijkheid had moeten voorzien.

 3. 12-7  De totaal door Reactie.nl te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het hem voor zijn dien- sten ten behoeve van dat werk toekomende honorarium, dan wel tot maximaal de verzekerde waarde van de aansprakelijkheidsverzekering.

 4. 12-8  Indien de opdracht meer dan een object betreft, gekit als werk in de evenbedoelde zin het object waaraan de schade optreedt.

Artikel 13 Honorering.

De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van Reactie.nl geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al ge- schieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze warden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Reactie.nl onmogelijk maakt zijn op- dracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever zich om Reactie.nl alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht. Indien de opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na raadpleging van Reactie.nl.

Artikel 15 Persoonsgegevens.

Reactie.nl respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Reactie.nl beperkt zich tot regis- tratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Reactie.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdracht- gever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Reactie.nl de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 16 Uitbesteding werk aan derden.

Indien Reactie.nl een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vak- gebied met zich meebrengen, kan Reactie.nl van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient met de opdrachtgever te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 17 Meer- en minderwerk.

 1. 17-1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 2. 17-2  De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dra- gen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Reactie.nl op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

 3. 17-3  Door Reactie.nl te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de op- drachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Annuleren.

 1. 18-1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de order weigert af te nemen, is hij verplicht de door Reactie.nl reeds gemaakte kosten, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Reactie.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Reactie.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Reactie.nl tegen vorderingen van derden als gevolg de annulering van de opdracht en / of weigering van de order.

 2. 18-2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Reactie.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Reclame.

 1. 19-1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van zijn diensten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Reactie.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 2. 19-2  Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Reactie.nl schrif- telijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opge- merkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgele- verd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 3. 19-3  Reactie.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

 4. 19-4  Indien de reclame naar het oordeel van Reactie.nl juist is, zal Reactie.nl hetzij een billijke schadever- goeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, zulks ter beoordeling van Reactie.nl.

 5. 19-5  Met betrekking tot door Reactie.nl in opdracht uitgevoerde research is in beginsel geen reclame mogelijk.

Artikel 20 Oplevering.

 1. 20-1  het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Reactie.nl dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Reactie.nl schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

 2. 20-2  Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, in- dien stagnatie optreedt, welke Reactie.nl niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 21 Wijziging van de opdracht.

 1. 21-1  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 2. 21-2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uit- voering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Reactie.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten- uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 3. 21-3  Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Reactie.nl wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

 1. 22-1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in ge- breke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Reactie.nl ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

 2. 22-2  Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussen- komst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en

   nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Reactie.nl heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

  4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederlandte verlaten.

 3. 22-3 Reactie.nl is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschul- digd door de opdrachtgever op grond van door Reactie.nl reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Reactie.nl op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Overmacht.

 1. 23-1  Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemme- ring door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Reactie.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveran- ciers van Reactie.nl, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige over- heid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Reactie.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatrege- len, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Reactie.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdracht- gever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 2. 23-2  Reactie.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 24 Garantie.

 1. 24-1  Garantie op de door Reactie.nl geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Reactie.nl gegeven.

 2. 24-2  De garantie vervalt indien:

  1. er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Reactie.nl nabewerkingen, wijzigingen

   of reparaties door de opdrachtgever en/of derden niet ingeschakeld door Reactie.nl zijn

   uitgevoerd;

  2. het geleverde door de opdrachtgever is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het

   bestemd is;

  3. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;

  4. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt;

  5. de opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van enige verplichting jegens Reactie.nl.

Artikel 25 Geheimhouding.

Reactie.nl is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen. Zolang de opdrachtgever een rapport van Reactie.nl niet openbaar heeft gemaakt is het Reactie.nl niet geoorloofd er door publicatie anderszins bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleend.

Artikel 26 Betaling.

 1. 26-1  Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 15 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. 26-2  Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuur- datum schriftelijk bij Reactie.nl te worden ingediend.

 3. 26-3  Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

 4. 26-4  Reactie.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

 5. 26-5  Reactie.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 6. 26-6  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, Indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Ver- eniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens voorden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Reactie.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederland- se recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn geslo- ten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 28 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Reactie.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 29 Wijziging van de voorwaarden.

Reactie.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Reactie.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 30 Gebruik.

 1. 30.1 Vragen mogen door de opdrachtgever alleen worden verstuurd aan bestaande opdrachtgevers en derden die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Bij spammen heeft Reactie.nl het recht het product van de opdrachtgever per direct te beëindigen.
 2. 30.2 De vragen en antwoorden van de opdrachtgever bevatten geen racistische uitlatingen, illegale software, pornografisch materiaal en is geen plek voor illegale activiteiten. 
 3. 30.3 Reactie.nl heeft het recht om het gratis account van de opdrachtgever direct te beëindigen als zijn vragen leiden tot hogere aantallen hard bounces en (spam)klachten dan gebruikelijk. 
 4. 30.4 Alle data van de opdrachtgever (ontvangers, vragen en statistieken) zijn eigendom van de opdrachtgever. Data worden door Reactie.nl niet wederverkocht en/of beschikbaar gesteld aan derden.